نمونه کارهای وی فلو فارسی

در شکل های زیر می توانید نمونه  خروجی تحت وب وی فلو را مشاهده نمایید. این فایلها برای نمونه است و برای رعایت محرمانگی اطلاعات مشتریان خیلی مختصر است.

لازم به یاد اوری است که خروجی های وی فلو همانند یک وب سایت عمل می کنند. لینک آنها در صفحه پرتال یا وب سایت شرکت قرار می گیرد و بعد از آن  یک صفحه اصلی، یک نقشه فرایندها و تعداد زیادی صفحات زیر فرایندها می باشد.

 صفحه اصلی وب مدل

نمونه فرایندها

نمونه فرایندها