مدل کسب و کار

مدل کسب و کار

تفکر مبتنی بر مدل کسب و کار

سرعت تغییر در فناوری و دیگر جنبه های کسب و کار پیوسته در حال افزایش است و بازارها در حال توسعه و جهانی شدن قرار دارند. بکار گیری شیوه های سنتی برای طراحی سازمانها سازگاری با این تغییرلت را دشوار می سازد. سازمانها باید هزینه ها را کاهش دهند و سطح میفظیت را ارتقا بخشندُ برای تولید محصولات جدید وقت کمتری صرف کنند و خدمات مشتری را بهبود دهند و توانایی شان را برای تغییر به گونه ای افزایش دهند که با محیط رقابتی سازگار گردند.

دراین شرایط فهم چگونگی کارکرد سازمانها کار ساده ای نیست. سازمانهای بزرگ اجزای زیاد و پیچیده ای دارند که درک تصویری جامع از آنها بدون منمایش بصری دشوار است. مدلسازی فرایندهای کسب و کار یا الفبای تصویری برای ساده سازی سازمانهای پیچیده فراهم می کند. تصاویر همچنین در تبدیل مفروضات ناگفته به اطلاعات صریح مفید هستند. اطلاعات صریح به ما در تفکر و ارتباط موثر یاری می رساند.

مدل کسب و کار به بیان ساده عبارت از روشی است که شرکت در فعالیتهای تجاری در پیش گرفته و با کسب درآمد ثبات خود را حفظ می­نماید. در این مدل با توجه به منابع در دسترس و نیاز مشتری، پیشنهادی برای عرضه ارزش مورد نظر مشتری ارائه شده و منافع و درآمد نصیب شرکت می­سازد. به تعبیری دیگر مدل کسب و کار چگونگی کسب درآمد توسط سازمان را با مشخص کردن جایگاه آن در زنجیره ارزش مشتری تشریح می­کند. مدل کسب وکار تبدیل کننده نوآوری به ارزش اقتصادی معرفی شده است و برای تبدیل شدن یک ایده و طرح نو.

به بیان ساده  مدل کسب و کار بین ورودیها و خروجیهای  یک سازمان ارتباط برقرار می کند. مرکزیت قرارگرفتن مدل کسب وکار شرکت یا سازمان نشان از اهمیت آن دارد. بنابراین اگرما  میخواهیم بدانیم که چگونه میتوان ورودیهای یک سازمان را به خروجیهای مناسب تبدیل نمود و یا چگونه می توان خروجیهای یک سازمان را در جهت کنترل و نقش آفرینی ورودیهای سازمان به کار گرفت، باید یک مدل کسب و کار را به درستی طراحی و درک و  اجراء نمود.