مدلسازی فرایندهای کسب وکار به روش BPMN

مدل سازی به روش(Business Process Management Initiative (BPMI

BPMN استاندارد جدیدی است که برای نمادهای مدلسازی فرآیند کسب و کار توسط موسسه BPMI  توسعه داده شده و  ابتکار جدیدی در مدیریت فرآیند کسب و کار  BPM  است که بیشتر با مدیریت تغییر برای بهبود فرآیندها مرتبط است.

  • هدف اصلی این است که نشان گذاری برای تمامی کاربران به آسانی قابل فهم باشد از جمله برای تحلیلگران کسب و کار که پیش نویس اولیه فرآیندهای توسعه را ارائه می کنند و  مسئولان فنی که  اجرای این فرآیندها را انجام دهد و به این دلیل  طراحی شده تا فرآیند کسب و کار  به راحتی قابل درک و  استفاده  بوده و بتوان به وسیله آن فرایندهای فرآیندهای تجاری پیچیده را مدلسازی کرد.
  •  هدف دومی که به همان اندازه مهم است این است که اطمینان حاصل شود که زبان XML که برای اجرای فرایندها طراحی شده می تواند با یا نمادهای یا نشانه های بصری و معمولی نشان داده شوند.

فرآیند کسب و کار  BPM مقررات پراکنده قبلی برای مدلسازی، شبیه سازی، گردش کار و غیره را به یک استاندارد واحد تبدیل کرده است. ممکن است فکر کنید که تا قبل از این سازمانها فرایندهایشان را مدیریت نمی کرده اند ولی خیلی از سازمانها با استفاده از ترکیب یک سیستم الکتریکی با  فنون و ابزارهای دیگر فرایندهایشان را مدیریت می کرده اند. این تکنیکها به این دلیل عدم وجود استاندارد و کنترل ناقص در طی طول عمر فرایندها و عدم وجود راهنمایی برای طراحی و اجرای فرآیندهای کسب و کار  فقط تا حدی موفقیت آمیز بوده و یا شکست خورده اند.

مدیریت فرایند تغییر نمی تواند یک  فرایند تک کاره باشد و  مدیریت آن نیاز به اعمال کنترل بر کشف، معماری، طراحی و استقرار فرآیندها می باشد.  برای انکه مدیریت قادر به درک معماری، طراحی، و استقرار فرآیندها باشد به یک استاندارد برای  مدلسازی  و زبان اجرای کسب و کار  نیازمند است.